Regulamin egzaminowania na stopnie młodzieżowe i uczniowskie w Jiu-Jitsu Goshin-Ryu

I.    Egzaminatorzy Polskiego Centrum Jiu-Jitsu Goshin-Ryu
  1. Do egzaminowania i nadawania stopni w Jiu-Jitsu Goshin-Ryu uprawnieni są licencjonowani egzaminatorzy Polskiego Centrum Jiu-Jitsu Goshin-Ryu.
  2. Egzaminatorów na dany rok szkoleniowy powołuje na wniosek szefa klubu Zarząd PCJJ.
  3. Egzaminatorem może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:
   • jest licencjonowanym instruktorem jiu-jitsu bądź instruktorem rekreacji ruchowej z odpowiednią specjalizacją,
   • posiada stopień mistrzowski w Jiu-Jitsu Goshin-Ryu,
   • samodzielnie prowadzi sekcję lub zajęcia szkoleniowe w ramach klubu.
  4. Ustala się dwie kategorie egzaminatorów
   • egzaminator klubowy – posiadacz stopnia 1-2 Dan z prawem egzaminowania i nadawania stopni młodzieżowych i uczniowskich do 4 kyu włącznie,
   • egzaminator związkowy – posiadacz stopnia 3 Dan z prawem samodzielnego egzaminowania i nadawania stopni do 1 kyu.
  5. Wystąpienie z wnioskiem o nadanie uprawnień wymaga zgody zainteresowanego na podjęcie obowiązków egzaminatora.
  6. W Lubelskiej Szkole Jiu-Jitsu Tsubame egzaminatorami związkowymi są Andrzej Kozyra 4 Dan i Agnieszka Kozyra 3 Dan.
II.    Organizacja sesji egzaminacyjnej
  1. Organizacja sesji egzaminacyjnej na stopnie młodzieżowe i uczniowskie Jiu-Jitsu Goshin-Ryu leży w kompetencji głównego mistrza szkoły, a w przypadku samodzielnej sekcji - w kompetencji instruktora prowadzącego zajęcia szkoleniowe.
  2. Egzaminator może przeprowadzić egzamin samodzielnie lub powołać komisję egzaminacyjną, której będzie przewodniczył.
  3. Niezależnie od jego decyzji w egzaminie, w charakterze obserwatora, musi uczestniczyć instruktor odpowiedzialny za szkolenie i przygotowanie adeptów do egzaminu.
  4. Do komisji egzaminacyjnej mogą być powołani mistrzowie klubu niebędący egzaminatorami. Członkowie komisji mają prawo głosu doradczego. Decyzje ostateczne podejmuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
  5. W odniesieniu do klubów zrzeszających więcej niż jedną sekcję przyjmuje się zasadę, że przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest główny mistrz szkoły, który ponosi osobistą odpowiedzialność przed Zarządem PCJJ G-R za poziom szkolenia adeptów
III.    Zasady przystępowania do egzaminu
  1. Przystąpienie do egzaminu po zakończeniu cyklu szkoleniowego nie jest obowiązkowe, a rezygnacja z egzaminu nie wyklucza dalszego kontynuowania nauki na wyższym poziomie.
  2. Do egzaminu na stopień Jiu-Jitsu Goshin-Ryu uczeń przystępuje na wniosek instruktora prowadzącego zajęcia szkoleniowe w sekcji. Potwierdzeniem dopuszczenia do egzaminu jest umieszczenie ucznia w protokole egzaminacyjnym.
  3. Dopuszczając do egzaminu instruktor powinien uwzględnić następujące kryteria:
   • czasokres szkolenia od poprzedniego egzaminu,
   • poziom wyszkolenia technicznego,
   • zasób wiedzy teoretycznej,
   • prezentowanie przez ucznia odpowiednich postaw wynikających z kodeksu etycznego jiu-jitsu, takich jak: koleżeńskość, poszanowanie godności drugiego człowieka, odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i partnera.
  4. Minimalny wymagany okres szkolenia na kolejne stopnie wynosi:
   • dla stopni młodzieżowych i uczniowskich do 5 kyu – 6 miesięcy,
   • na stopień 4 kyu i powyżej – 10 miesięcy,
   • na stopień 1 kyu – 12 miesięcy.
  5. Instruktor decydujący o dopuszczeniu adepta do egzaminu ma prawo w drodze szczególnego wyróżnienia skrócić wymagany okres szkolenia jednak nie więcej jak o 25%
  6. Od decyzji instruktora o niedopuszczeniu ucznia do egzaminu przysługuje prawo odwołania do głównego mistrza szkoły.
  7. Uczeń przystępujący do egzaminu jest obowiązany wnieść opłatę egzaminacyjną w terminie ustalonym przez głównego mistrza szkoły, a w przypadku samodzielnej sekcji przez jej instruktora.
  8. W Lubelskiej Szkole Jiu-Jitsu Tsubame przyjmuje się, że opłata egzaminacyjna powinna być wniesiona nie później jak trzy dni przed datą egzaminu.
  9. Wysokość opłaty egzaminacyjnej na stopnie Jiu-Jitsu Goshin-Ryu regulowana jest Uchwałą Zarządu PCJJ G-R. Aktualnie obowiązującą jest Uchwała z dnia 19.04.2008
IV.    Przebieg egzaminu
  1. Uczeń ma obowiązek stawić się na egzamin w wyznaczonym terminie, w stroju organizacyjnym z kompletem naszywek. Adept przystępujący do egzaminu na stopień uczniowski obowiązany jest posiadać atrapy broni zgodne z wymaganiami technicznymi.
  2. Zgłaszając się do egzaminu uczeń przedkłada egzaminatorowi budopass.
  3. Egzaminator może nie dopuścić do egzaminu ucznia, który:
   • nie spełnia warunków określonych w pkt.1-2,
   • nie uiścił opłaty egzaminacyjnej w wymaganym terminie,
   • spóźnił się na egzamin,
   • nie jest umieszczony w protokole egzaminacyjnym.
  4. Egzamin na stopnie uczniowskie składa się z części teoretycznej i praktycznej.
  5. Określenie trybu przeprowadzenia egzaminu teoretycznego należy do kompetencji instruktora sekcji lub głównego mistrza szkoły.
  6. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego jest warunkiem dopuszczenia zdającego do części praktycznej.
  7. Zasada dwustopniowego egzaminu na stopnie Jiu-Jitsu Goshin-Ryu może być stosowana także w odniesieniu do egzaminu na stopnie młodzieżowe w celu zapewnienia harmonijnego rozwoju najmłodszych adeptów.
  8. Egzamin techniczny na kolejne stopnie Jiu-Jitsu Goshin-Ryu przeprowadza się zgodnie z  wymaganiami określonymi w Regulaminie Zdobywania Stopni w PCJJ G-R.
  9. Ustalenie kryteriów oceny na egzaminie technicznym należy do kompetencji egzaminatora.
  10. Przy ustalaniu kryteriów egzaminator powinien uwzględnić następujące przesłanki:
   • zgodność wykonania techniki z kanonem stylu,
   • ocenę skuteczności techniki w warunkach realnego zagrożenia z uwzględnieniem właściwego dystansu, timingu i dynamiki poszczególnych sekwencji,
   • przyjęcie właściwej postawy gotowości do walki po zakończeniu techniki (kime),
   • oczekiwany ogólny poziom technicznego wyszkolenia adeptów w danej szkole.
  11. Z kryteriami oceny na egzaminie teoretycznym i praktycznym uczniowie powinni być zapoznani najpóźniej przed rozpoczęciem egzaminu.
  12. W Szkole Tsubame dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu wymagane jest, aby zdający nie przekroczył dopuszczalnej liczby błędów, która wynosi:
   • na egzaminie teoretycznym – 3,
   • na egzaminie praktycznym – 3 w tym nie więcej niż 1 błąd z zakresu objętego poprzednim egzaminem.
  13. Uczeń, który nie spełni kryteriów wymaganych do uzyskania pozytywnej oceny może być:
   • skierowany na egzamin poprawkowy w późniejszym terminie,
   • zobowiązany do powtórzenia całego egzaminu.
  14. Egzamin kończy się indywidualną oceną każdego ze zdających, wpisaniem ocen do protokołu i jego podpisaniem przez egzaminatora lub komisję.
  15. Na egzaminie poprawkowym uczeń prezentuje techniki, za które uzyskał ocenę negatywną.
  16. W Lubelskiej Szkole Jiu-Jitsu Tsubame przyjmuje się zasadę, że uczeń przystępujący do egzaminu poprawkowego lub powtórzenia całości egzaminu nie wnosi dodatkowej opłaty egzaminacyjnej.